Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

  • O nás
  • Služby
  • Aktivity
  • Zo života klientov
  • 

    Vážený návštevník,

    Fotografia budovy

    Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM je zariadením sociálnych služieb zriadeným Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Sociálne služby poskytuje celoročnou formou pobytu občanom s duševnými poruchami a poruchami správania, s telesnými a zmyslovými postihnutiami a fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov. Celková kapacita zariadenia je 165 prijímateľov sociálnej služby (20 miest – Zariadenie pre seniorov, 145 miest – Domov sociálnych služieb).

    Zariadenie DD a DSS sa člení na päť oddelení. Na oddelení A a C sú jednolôžkové izby, oddelenie D1 a D2 má dvojlôžkové izby prispôsobené pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú imobilní alebo trpia duševným ochorením. Vybavenosť týchto izieb je zameraná aj na predchádzanie tvorby tzv. dekubitov, postele sú polohovateľné s antidekubitnými matracmi.

    V oddelení B sa nachádza administratíva, kancelária riaditeľky, sociálne oddelenie, kuchyňa s jedálňou, vrátnica, kaplnka a bufet. Budova je obkolesená parkom s rôznymi okrasnými drevinami. Lavičky v parku poskytujú priestor na oddych v jarnom, letnom a jesennom období.

    Od 2.5.2011 patria pod naše zariadenie Senium aj domovy sociálnych služieb KOMPA a PRAMEŇ. Bližšie informácie nájdete na: DSS KOMPA a DSS PRAMEŇ


    2008 © created by webarranger.com