Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Podmienky prijatia

  Základné informácie o procese posudzovania odkázanosti na sociálnu službu a prijímania občanov do zariadení sociálnych služieb

  Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania), sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti), sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie).

  Sociálne služba – Zariadenie pre seniorov - je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto
  v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

  K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ „nájdete na tejto stránke v záložke tlačivá na stiahnutie a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.vucbb.sk pod: OBČAN SOCIÁLNE SLUŽBY.

  Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami

  - Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (nie starší ako 6 mesiacov, s výnimkou FO s chronickým zdravotným stavom s trvalým poškodením a trvalým stupňom odkázanosti na pomoc inej FO bez očakávania zlepšenia)

  - Posudok na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ak bol FO vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny)

  - Posudok odkázanosti na sociálnu službu (ak bol FO vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom)

  - Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bolo vydané súdom)

  doručí žiadateľ na Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

  Na základe vyššie uvedených podkladov Banskobystrický samosprávny kraj vykoná sociálnu posudkovú činnosť a lekársku posudkovú činnosť a vydá „Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.

  Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktorú spolu s prílohami

  - posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,

  - potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme),

  - doklady o majetkových pomeroch predloží žiadateľ pri uzatváraní zmluvy (Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu),

  - iné doklady (napr. rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka žiadateľovi alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ak tento nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby)

  doručí žiadateľ priamo do DD a DSS Senium, Jilemnického 48, 974 04 Banská Bystrica. Tlačivá „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ nájdete na tejto stránke v záložke tlačivá na stiahnutie a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk pod OBČAN SOCIÁLNE SLUŽBY.

  Formuláre k tejto službe nie je možné podávať anonymne, t. j. musia byť podpísané.

  Vedenie poradovníka čakateľov, predvolávanie čakateľov z poradovníka, vyradenie z poradovníka a zverejňovanie poradovníka vykonáva naše zariadenie v zmysle Smernice 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

  Nástup do zariadenia

  V prípade, že máme voľné miesto, je žiadateľ o službu predvolaný k nástupu do zariadenia. Pri nástupe do zariadenia je potrebné predložiť nasledovné doklady:

  - občiansky preukaz

  - preukaz poistenca, preukaz ZŤP ( ak ste jeho držiteľom)

  - posledné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku

  - potvrdenie o bez infekčnosti od obvodného lekára nie staršie ako 3 dni

  - je potrebné informovať obvodného lekára o začatí poskytovania služby v zariadení, zabezpečiť si lieky, prípadne inkontinenčné pomôcky aspoň na jeden mesiac a dohodnúť sa s lekárom, či bude naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu vrátane návštev pacienta alebo odstúpi od poskytovania zdravotnej starostlivosti a odovzdá zdravotný záznam obvodnému lekárovi, ktorý ambuluje v zariadení

  - prehlásiť zasielanie dôchodku a inej pošty z poštového úradu na adresu DD a DSS Senium, Jilemnického 48, 974 04 Banská Bystrica

  Okrem dokladov je potrebné si priniesť:

  - osobné šatstvo a osobnú bielizeň označenú iniciálami, uteráky

  - hygienické potreby (toaletný papier, mydlo, zubná kefka a pasta, šampón...), osobné veci (vešiaky, vankúšik, hrnček, lyžičku a podobne)

  Ďalej si môžete priniesť budík, kvety, obrazy, rádio, televízor, kreslo. Iný nábytok alebo veci sú povolené len po dohode s riaditeľkou domova.

  Ukončenie poskytovania služieb

  Spôsoby ukončenia poskytovania sociálnych služieb:

  - Smrťou prijímateľa sociálnej služby

  - Na základe písomnej žiadosti prijímateľa sociálnej služby, prípadne jeho súdom určeného opatrovníka o ukončenie poskytovania sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby môže vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

  Zariadenie môže jednostranne ukončiť poskytovanie sociálnej služby, ak:

  - Prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace, alebo ak zaplatí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady

  - Prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v prípade, že sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu

  - Prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu

  - Obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu

  Úhrada za poskytované služby

  Výška úhrady za poskytované služby sa určuje individuálne podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja. Výška úhrady je závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Priemerná výška úhrady je 317 EUR.


  2008 © created by webarranger.com