Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Prehľad
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Zdravotná starostlivosť
 • Sociálne a poradenské služby
 • Ďalšie služby
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Sociálne a poradenské služby

  Sociálne poradenstvo je poskytované priebežne budúcim prijímateľom sociálnej služby - žiadateľom, ktorí požiadajú naše zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Prvý kontakt - stretnutie pri nástupe zariadenia je so sociálnymi pracovníkmi, ktorí ich oboznámia o organizácii zariadenia. Sociálna práca je zabezpečovaná pre všetkých našich prijímateľov sociálnej služby založená na individuálnom prístupe ku každému.

  Socialne službySociálni pracovníci pomáhajú pri riešení osobných problémov a konfliktoch medzi spoluobyvateľmi. V prípade vyskytujúcich sa problémov podávajú návrhy na ich riešenie, odstránenie, prípadne zmiernenie nežiaducich psychických dôsledkov.

  Priebežne zabezpečujú korešpondenciu, kontakty s rodinnými príslušníkmi a známymi, pripravujú tlačivá pri prijatí, vedú sociálnu agendu a osobné finančné kontá, zodpovedajú za spracovanie a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti, spolupracujú so zdravotným personálom.

  Na každé oddelenie je pridelený sociálny pracovník, ktorý zabezpečuje poradenské , kultúrne, záujmové a rekreačné činnosti. Dohliada na uspokojenie fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby.
  2008 © created by webarranger.com